پلیس دبی پیشرفته‌ترین خودرو پلیس جهان را به‌ کار می‌گیرد