فناوری هوش کابین، ابزاری برای نظارت بر مسافران خودرو