سمینار شهر هوشمند، چالش ها و فرصت ها در دانشگاه آزاد هشتگرد