سمینار ترویجی شهر هوشمند و ابزارهای محقق سازی – جهت کارکنان شهرداری کرج