سمینار ترویجی شهر هوشمند، اینترنت اشیا و فرصتهای نوین کارآفرینی