سمینار ترویجی آشنایی با پلتفرم اینترنت اشیا و فرصتهای شغلی پیش رو در شهر هوشمند