سمینار تخصصی شهر و شهروند هوشمند وبا محور فرهنگسازی و آموزش- جهت معاونین و مدیران سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران