ساخت تیوب لیرز گازکربنیک؛ ارزان تر و کیفی تر از نمونه خارجی