رونمایی از طرح اولیه بسته جامع محصولات هوشمند پایه در سبد خانوار در نشست تخصصی شهر هوشمند توسط مهندس خوشوقت