درخواست دانشگاهها برای راه اندازی مرکز اینترنت اشیا