حضور مجموعه شهریاران هوشمند البرز در ‌همایش بهره وری انرژی در صنعت