حضور مجموعه شهریاران هوشمند البرز در جامعه آزاد رایانش ابری ایران