حضور اعضای مجموعه شهریاران هوشمند البرز در سمینار تخصصی تحول دیجیتال و صنعت مخابرات