جزییات جدید طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاه ها اعلام شد