برگزاری سمینار ترویجی شهر هوشمند و اینترنت اشیا با محور کارافرینی در دانشگاه سما تهران تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷